Muka Depan

Penghargaan

Pendahuluan

Penyusun

Rujukan

MENU

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN

 

Selepas buku saya yang pertama diterbitkan pada tahun 1997, saya telah bertemu dengan Dr. Azizan Hj. Ismail. Beliau memberi komen mengenai penggunaan istilah “homoeopati”. Menurut beliau, istilah itu telahpun ada dalam Kamus Dewan dengan ejaan “homeopati”. Beliau menyarankan supaya pemakaian perkataan homeopati itu digunapakai dalam sebarang bentuk penulisan.

          Saya bersetuju dengan beliau. Justeru, buku-buku saya yang terkemudian telah disemak secara lebih teliti dengan merujuk ejaan daripada Kamus Dewan dan kamus yang ditulis oleh pakar bahasa. Selain itu, saya juga menyeru mereka yang minat menulis dan peka terhadap homeopati mengambil jalan yang serupa.

          Saranan saya ini mempunyai beberapa alasan. Pertamanya, adalah penting kita mengikut ejaan sebagaimana yang ditunjukkan dan diberi panduan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Ejaan panduan DBP digunapakai oleh semua pihak. Sikap tidak sensitif pengamal homeopati yang memakai ejaan sesuka hati dan caca-merba memberi gambaran yang tibak baik ataupun keliru terhadap perubatan homeopati sebagai satu bidang sains. Ia juga tidak sihat terhadap perkembangan homeopati yang semakin mendapat tempat di hati masyarakat.

          Demikian juga, bahasa ilmu dalam semua bidang lazimnya memakai bahasa yang standard. Sekiranya kita ingin mengangkat status homeopati ke tahap yang lebih tinggi dan supaya ianya mempunyai nilai akademik, kitapun harus memiliki bahasa yang standard. Bahasa yang standard dalam homeopati tidak boleh sepenuhnya bergantung dan terus-menerus mengguna bahasa asal (contohnya bahasa Inggeris). Bagaimanapun, menterjemah secara wewenang mengikut selera individu adalah suatu amalan yang tidak membantu ke arah mengakademikkan ilmu perubatan homeopati.

          Justeru, usaha harus dibuat bagi menyelaraskan terjemahan mengikut makna pemakaian dalam bahasa asal. Istilah-istilah homeopati harus tepat dan tidak terkeluar daripada makna yang dikehendaki.  Contohnya, Law of similars tidak boleh diterjemahkan sebagai “Undang-undang persamaan” kerana akan berlaku pelanggaran terhadap pemahaman falsafah dan berlainan dengan konsep asal dalam perubatan homeopati. Dr. Burhanuddin al-Helmy telah memilih istilah yang tepat apabila menterjemahkannya sebagai “Undang-undang seraksi”.

          Tetapi ada sesetengah istilah mungkin digunakan di dalam bidang ilmu yang lain dengan makna yang agak berbeza. Dalam hal ini, wajarlah kita berikan pengertian dan penjelasannya dari sudut pandangan homeopati. Umpamanya istilah “simptom” (symptoms) dalam ilmu perubatan alopati adalah terbatas kepada simptom objektif sahaja, sedangkan homeopati menggunanya dalam konteks yang lebih luas.

          Mungkin kita boleh mengguna istilah Dr. Burhanuddin iaitu “semboyan” bagi membezakan dengan “simptom”. Tetapi oleh kerana istilah simptom mempunyai ciri-ciri akademik dan dipakai sebagai bahasa standard dalam ilmu perubatan di institusi pengajian tinggi, wajarlah kita terus menggunanya. Tinggal lagi, menjadi tanggungjawab kitalah untuk memberi penjelasan.

          Terdapat beberapa istilah yang rumit diterjemahkan dan kita menyarankan suatu keseragaman dan kelainan daripada kegunaan biasa. Istilah “potensi” terdapat dalam kamus yang disesuaikan bagi perkataan potential dan potency. Dalam perubatan homeopati, bukan sahaja potensi itu memberi pengertian yang berlainan bahkan istilah potentisation tidak terdapat dalam kamus, manakala potentised medicine mungkin tidak sesuai diterjemahkan sebagai “penawar yang dipotensikan”.

          Untuk itu, kita menyarankan potentisation diberi istilah khas di dalam perubatan homeopati sebagai “potentisasi” atau “perkuatankuasa”. Sementara potentised medicine diizinkan mengguna istilah “penawar potentais”. Dengan itu, arsenic which has been potentised boleh diterjemahkan sebagai “arsenic yang telah dipotentaiskan” atau “arsenic yang telah diperkuatkan kuasa”.

          Kelahiran kamus kecil ini adalah usaha permulaan ke arah mewujudkan suatu kamus yang lebih lengkap. Walaupun kecil ia mengambil masa hampir empat tahun menyiapkannya. Bagi setiap istilah Inggeris, sekurang-kurangnya diberikan istilah atau saranan istilah bahasa Melayu. Tujuannya ialah bagi membantu menyelesaikan sebahagian daripada masalah yang dinyatakan di atas.

          Dalam penyediaan kamus ini, saya telah mengguna format berikut:

Bold: istilah Inggeris

Normal: istilah melayu, diselang dengan koma (,) sekiranya terdapat lebih dari satu istilah. Selepas terjemahan istilah, mungkin terdapat keterangan makna istilah. Tanda (;) digunakan sebelum keterangan diberikan. (;) digunakan juga bagi memisahkan keterangan dengan panduan “lih. atau bdgkan dgn”.

Italic: istilah Inggeris.

Contoh:

Centesimal dilution  Dilusi sentesimal, pencairan sentesimal; bancuhan secara peratusan bagi mendapatkan potensi penawar mengikut skala sentesimal; lih. decimal dilution.

          Akhir kata, kamus istilah perubatan homeopati ini merupakan sumbangan ikhlas saya dalam memajukan homeopati. Di atas sebarang kesilapan, ketidaksempurnaan dan perbezaan pendapat, saya mohon kemaafan. Sama-samalah kita perbaiki dan menyeragamkan kamus istilah perubatan homeopati bagi memartabatkan homeopati di persada tanah air.

 

 

Mohamed Hatta Abu Bakar, HMD.

Besut, Terengganu.